บจก.ดิจิตอล ไอซีที ผู้นำด้านระบบกล้องวงจรปิด
ระบบลงเวลาลายนิ้วมือ ระบบควบคุมการเปิด/ปิด
และ LED ที่คนเหนือให้การไว้วางใจมายาวนานกว่า 17 ปี
สายด่วน คุณจักรพันธ์ 081-952-6069
 

วิธีการต่อกล้อง Speed Dome (PTZ, สปีดโดม) >>

16-06-2020 22

วิธีการต่อกล้อง Speed Dome (PTZ, สปีดโดม)

วิธีการต่อใช้งานกล้องสปีดโดม (Speed Dome) กัน ซึ่ง

การต่อนั้น จะเพิ่ม ความยุ่งยากนิดหน่อย ตรงที่ต้องมีสายไฟเพิ่มอีก 1 คู่ สาหรับไว้ควบคุม

กล้องสปีดโดมให้หมุน (Pan), ปรับมุมก้มเงย (Tilt) หรือ ซูมภาพเข้า - ออก (Zoom) จึงเป็น

ที่มาให้บางครั้งเรียกกล้องชนิดนี้ว่า PTZ Camera (Pan Tilt Zoom Camera)

สาหรับสายไว้ควบคุมทั้ง 2 เส้น นั้น จะมีชื่อเรียกของแต่ละเส้นว่า

- RS485A

- RS485B

การต่อกล้องวงจรปิดทั่วไป

1. วิธีการต่อสายควบคุมเข้ากับเครื่องบันทึก (DVR)

สาหรับวิธีการต่อสายควบคุมเข้ากับ DVR นั้น ก็เพียงแค่ต่อสาย RS485A และ RS485B ที่

เดินมาจากตัวกล้องสปีดโดมให้ถูกต้องเท่านั้นเอง แต่ถ้าเกิดต่อสลับกัน ก็จะทาให้ไม่สามารถ

ควบคุมตัวกล้องได้เท่านั้นเอง

บางท่านอาจจะมีคาถามว่า มีทั้งการต่อเข้ากับ DVR และต่อเข้า กับ Joy Stick แลว้ จะควบคุม

กลอ้ งได้อย่างไร เราจะขอแยกเป็นกรณี ไดดั้งนี้

1) ต่อเข้ากบั DVR เพียงอย่างเดียว

ในกรณีนี้ ท่านจะสามารถควบคุมกล้องสปีดโดมได้ผ่านทางหน้าจอที่ออกมาจาก

DVR ด้วยการคลิกขวาตรงช่องที่เป็นกล้องสปีดโดม แล้วเลือกเมนู “สปีดโดม” หรือ

บางรุ่นจะเป็น “PTZ” เมื่อเลือกแล้วจะปรากฎแผงควบคุมเพื่อให้ราสามารถควบคุม

กล้องสปีดโดมได้ หรือถ้าท่านใช้วิธีการเข้า ผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือทางมือถือ ก็จะมี

แผงควบคุมให้ควบคุมได้เช่นกัน

2) ต่อเข้าก้บ Joy Stick เพียงอย่างเดียว

ในกรณีนี้ ท่านไม่จาเป็นต้องใช้ DVR เลยก็ได้ แต่สายวิดีโอที่ส่งออกมาจากกล้อง

สปีดโดมนั้น ท่านอาจจะต้องเดินสาย แล้วทำหัวเพื่อเสียบเข้า กับช่อง AV ของโทรทัศน์

เพื่อทาให้มองเห็นภาพจากกล้องสปีดโดม เมื่อท่านมองเห็นภาพจากกล้องแล้วก็

สามารถควบคุมกล้องผ่านทาง Joy Stick ไดทั้นที

3) ต่อเข้ากับ DVR และ Joy Stick พร้อมกัน

สาหรับกรณีนี้ ท่านจะสามารถควบคุมกล้องไดทั้้งวิธีที่ 1 และ 2 รวมกัน แต่ถ้ามีการ

สั่งงานพร้อมกัน ตัวกล้องสปีดโดมเองอาจจะทางานผิดพลาด ไม่เป็นไปตามที่สั่งการได้